Papier Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.studiopothoff.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Studio Pothoff B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Studio Pothoff B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Studio Pothoff B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken
Studio Pothoff B.V. behoudt zich alle intellectueel eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Pothoff B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

1.1    Definities

Ontwerp: visualisatie van een idee, hetgeen tot uiting komt in (een samenspel van) woorden, beelden, grafische voorstellingen, fotografische werken en illustraties.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Foto: het fotografisch werk ongeacht de drager waarop het is vastgelegd.

1.2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Studio Pothoff B.V., hierna te noemen ‘’opdrachtnemer’’ en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever missen toepasselijkheid.

Artikel 2  Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1         Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.2         Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Aan het vereiste van een schriftelijke bevestiging wordt gelijkgesteld het impliciet dan wel expliciet instemmen met het door de opdrachtnemer beginnen met de uitvoering van de opdracht. Eenzelfde regeling geldt ten aanzien van nadere afspraken, meer- of minderwerk en/of (nadere) bedingen.

Artikel 3  De uitvoering van de overeenkomst

3.1         Uitvoeren opdracht

De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtgever heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2         Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.3         Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

3.4         Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.5         Termijn van levering

Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De  opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Bij overschrijding van laatstgenoemde termijn heeft de opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enigerlei schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van opdrachtnemer.

De opdrachtgever is niet gerechtigd, indien opdrachtnemer niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden begint of deze niet tijdig voltooit, de verplichtingen die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.

3.6         Klachten

Klachten/reclames aangaande de kwaliteit van het geleverde product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Klachten geven de opdrachtgever geen recht de betaling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval de opdrachtnemer van mening is dat de klacht terecht is ingediend, heeft de opdrachtnemer het recht om de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

Artikel 4  Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1         Auteursrecht en intellectueel eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2         Auteursrechthebbende

De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

4.3         Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4    Publicatie van een fotografisch werk

De naam van de opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de opdrachtnemer een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie van de publicatie aan de fotograaf doen toekomen.

4.5         Eigendom bij opdrachtnemer

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, foto’s, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 5  Gebruik en licentie

5.1         Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2         Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

5.3         Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

5.4         Eigen promotie

De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6  Honorarium

6.1         Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium is de opdrachtnemer gehouden tot betaling van alle kosten die de opdrachtnemer (redelijkerwijs) heeft gemaakt c.q. heeft moeten maken ter uitvoering van de opdracht.

6.2         Honorarium voor meerwerk

Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 7  Betaling

7.1         Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

7.2         Deelbetaling

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

7.3         Periodieke betalingen

De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4         Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

7.5         Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 8  Opzegging en ontbinding overeenkomst

 8.1         Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, met uitzondering van opzegging volgens artikel 3.6, 8.4 en/of 9.2, dient hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2         Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3         Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4         Faillissement

Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

8.5         Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke, in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte, licentie te vervallen.

8.6         Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 9  Overmacht

9.1         Definitie overmacht

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aan opdrachtnemer niet kan worden toegerekend dan wel buiten diens risicosfeer valt. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtnemer wordt in ieder geval mede verstaan: gebrek aan (geschoold) personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van (onderdelen van) leveringen/diensten en toerekenbare tekortkomingen van door opdrachtgever en/of -nemer ingeschakelde derden.

9.2         Gevolg overmacht

In het geval van overmacht heeft de opdrachtnemer de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer langer duurt dan 30 dagen, is ook de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, echter met inachtneming van artikel 9.3.

9.3         Voldoen verplichtingen

Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1       Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;

2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

3. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;

4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;

5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;

6. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

7. fouten en/of afwijkingen in het eindproduct indien de opdrachtgever voor eigen risico en rekening een document, ter hand gesteld door Studio Pothoff B.V., ter verveelvoudiging aanbiedt aan derden.

10.2       Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10.3       Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.4       Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan de hoogte van het factuurbedrag.

10.5       Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.6       Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11  Overige bepalingen

11.1       Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.2       Geschillen

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter voor het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 868 99 759.